מלגות הקרן לשנת 2017

עמית קרן ידע הנדסי-אקדמי

עובד שמעסיקו מפריש כספים לקרן ידע מידי חודש בחודשו.

מלגה שנתית מקסימלית

תחומי הלימוד המוכרים לצורך הענקת מלגות הקרן

כל תחומי ההנדסה, אדריכלות, אגרונומיה, מחשבים, שפות תוכנה, כלכלה, מינהל, ניהול, שפה זרה, מדעים מדויקים וטכנולוגיה, וכל נושא אחר אשר יאושר ע"י ועדת השתלמויות.


אופן מימוש המלגה השנתית !

תקרת המלגה השנתית לעמית – 3,500 ש"ח.


קרן ידע הנדסי אקדמי מציעה לעמיתיה מספר דרכים לניצול מלגת הקרן

השתתפות בשכר לימוד (המלגה הפרטנית)

 • המלגה מוענקת לעמית הקרן המשתלם ביוזמתו באחד ממוסדות הלימוד שבחר במתכונת כגון: לימודים לתואר / קורס / כנס / יום עיון / ערב עיון / סדנא ופונה לקרן בתום ההשתלמות לשם קבלת מלגה.
 • העמית ישלח בסיום ההשתלמות טופס "בקשת השתתפות בשכר לימוד להשתלמות פרטנית" בצירוף המסמכים הרלוונטיים המפורטים בטופס.
 • שנת המלגה הקובעת לחישוב המלגה, תהיה השנה בה סיים העמית את ההשתלמות.
 • סכום המלגה שיקבל העמית מהקרן עבור השתלמות זו יקוזז מסך המלגה השנתית העומדת לרשותו ויועבר ישירות לחשבונו של העמית באמצעות מס"ב.
 • המלגה תינתן ישירות לעמית הקרן אשר הגיש את הבקשה.
 • שיעור המלגה בכפוף ל-קריטריונים והבהרות למלגה הפרטנית לשנת 2017 .

מלגה עבור השתלמויות היזומות ע"י הקרן

 • קרן ידע מציעה לעמיתיה להשתתף בהשתלמויות הנערכות ביוזמתה במחירים מסובסדים ובמתכונות הבאות: סמינר / קורס / יום עיון / הרצאה וכד'.
 • סכום המלגה לכל השתלמות יצוין בפרסומי הקרן וינוכה מסך המלגה השנתית.
 • סכום המלגה משולם ע"י הקרן ישירות לספק המבצע את ההשתלמות.
 • שנת המלגה הקובעת לחישוב המלגה, תהיה השנה בה התחיל העמית את ההשתלמות.
 • עמית הקרן רשאי להשתתף בהשתלמות יזומה ע"י הקרן, גם אם יתרת המלגה השנתית העומדת לרשותו קטנה מהנדרש. במקרה זה יחויב הזכאי במלוא העלות של ההשתלמות או בהפרש הנדרש להשלמה.

סמינרים

הקרן מציעה לעמיתה להשתתף בסמינרים המתקיימים בארץ ואשר מאורגנים ע"י קרן ידע הנדסי-אקדמי ו/או בסמינרים המאורגנים ע"י לשכת המהנדסים.
הקרן מאשרת עד 2 סמינרים בשנה לכל היותר, מכלל הסמינרים המוצעים על ידי הקרן ולשכת המהנדסים גם יחד.
הקרן אינה מעניקה מלגה בגין השתתפות בסמינרים הנערכים בחו"ל.

בסמינרים המאורגנים ע"י קרן ידע הנדסי אקדמי -
מלגת הקרן תהיה בגובה של עד 65% מעלות האירוח . עלויות התוכן (הרצאות, סיורים וכד') והסעות מאורגנות (במידה ותהיינה) – ימומנו במלואן ע"י הקרן ולא יחושבו כמלגה.
בסמינרים המאורגנים ע"י לשכת המהנדסים -
מלגת הקרן תהיה בגובה של עד 75% מהעלות הכוללת (אירוח, תוכן, הסעות וכד'), אך לא יותר מ – 1,650 ש"ח לסמינר.

קורסים

קרן ידע מציעה לעמיתיה מגוון קורסים בשיתוף עם מוסדות לימוד נבחרים, לרבות לשכת המהנדסים והאדריכלים, במחירים מסובסדים. הקרן תעביר את המלגה ישירות למוסד המלמד. ההרשמה מתבצעת ע"י הזכאי ישירות מול המוסד המלמד.

ככלל, מלגת הקרן תהיה בגובה של 75% מעלות הקורס.

פירוט הקורסים לשנת 2017 >>

ימי עיון וערבי עיון

מלגת הקרן תהיה בגובה של עד 80% מעלות אירוח ההשתלמות. עלויות התוכן (הרצאות, סיורים וכד') והסעות מאורגנות (במידה ותהיינה) – ימומנו במלואן ע"י הקרן ולא יחושבו כמלגה.

השתלמות מוסדית

השתלמות ביוזמת המעסיק ו/או נציגי המהנדסים במקום העבודה, בשיתוף קרן ידע, המיועדת למהנדסים עמיתי הקרן. השתלמות זו נבנית על פי הדרישות המקצועיות של ציבור העמיתים אצל כל מעסיק ומעסיק בנפרד, על פי אותם קריטריונים של ההשתלמויות היזומות על ידי הקרן. העמיתים יאשרו ע"ג טופס את קיזוז המלגה מכרטיסם האישי בגין ההשתלמות כתנאי לקבלת המלגה.

הערה:

ביצוע תכנית ההשתלמויות של הקרן והמלגות הפרטניות יהיה בכפוף להחלטות מועצת הקרן ולתקציב ההשתלמויות השנתי - שאושר על ידה. על העמית לברר מול הגופים המוסמכים, כל שאלה בנושא ימי השתלמות בשכר וניצולם בהשתלמויות הקרן.