קריטריונים והבהרות למלגה הפרטנית לשנת 2017


השתתפות בשכר לימוד (המלגה הפרטנית)

  מלגה המוענקת לעמיתים אשר השתתפו ביזמתם בהשתלמות מקצועית, באחד ממוסדות הלימוד שבחרו.
  באחריות העמית לוודא כי המוסד המלמד ותוכנית הקורס מוכרים לצורך החזר כספים מקרן הידע ובכפוף לקריטריונים הנהוגים בקרן. וכמו כן, לוודא את סכום יתרתו בקרן.
  סכום המלגה הפרטנית המוענק לעמית, מקוזז מסכום המלגה הכולל העומד לרשות העמית באותה שנה.

גובה השתתפות בשכ"ל

 • 1. מלגה לתואר אקדמי נוסף במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י משרד החינוך והתרבות, או שלוחה של אוניברסיטה זרה הפועלת ברשיון של המועצה להשכלה גבוהה, תהיה בסך של עד 3,500 ש"ח לשנה, אך לא יותר מ- 2 מלגות ללימודי תואר מלא. תחולת המלגה משנת הלימודים תשע"ז.
 • 2. מלגה לקורס תהיה בגובה של עד 75% מעלות ההשתלמות הבודדת ולא יותר מ- 3,500 ₪ במצטבר לשנה בתחומים הבאים: כל תחומי ההנדסה, אדריכלות, אגרונומיה, מחשבים, שפות תוכנה, כלכלה, מינהל, ניהול, שפה זרה, מדעים מדוייקים וטכנולוגיה.

  3. קורס שמשכו מעל 200 שעות המתפרס על פני תקופה של שנה לפחות והינו חוצה שנים, יזכה בשתי מלגות (מלגה עבור כל שנה) עם הצגת תעודת סיום ובהתאם לקריטריונים לקבלת מלגה לקורס.
 • 4. מלגה לכנס ו/או יום עיון ו/או ערב עיון תהיה בגובה של עד 75% מדמי הרישום בלבד, ולא יותר מ- 1,875 ש"ח במצטבר לשנה.
  על הכנס לעסוק באחד מהתחומים המפורטים בסעיף 2 לעיל.

הבהרות

 • שיעור השתתפות הקרן יחושב על בסיס עלות ההשתלמות אך לא יותר מאשר התשלום בפועל ע"י העמית לאחר ניכוי סכומי השתתפות המעסיק.
 • שנת המלגה הקובעת לחישוב המלגה עפ"י הקריטריונים תהיה השנה בה סיים העמית את ההשתלמות.
 • לימודי תואר אקדמי:
  * ניתן לקבל מלגה לתואר אקדמי בתום סמסטר לימודים אחד.
  * עפ"י דרישות מס הכנסה יש לנכות מס במקור כחוק בגין לימודי תואר אקדמי.
  * מיסים המשולמים ע"י הזכאי, כתוצאה מזקיפת שכר הלימוד המשולם ע"י המעסיק במשכורתו, יוכרו ע"י קרן הידע כסכום השתתפות העובד בשכר הלימוד ובהתאם לכך יוכל לבקש את מלגת הקרן על פי הקריטריונים למלגה פרטנית לתואר אקדמי.
 • עובדים שבמהלך ההשתלמות שערכו הופסקו התשלומים בעדם ו/ או החלה תקופת זכאותם, תאשר הקרן מלגה חלקית יחסית (על פי היחס שבין התקופה בה היו זכאי הקרן במהלך ההשתלמות לבין תקופת ההשתלמות הכוללת). כל זאת בהתאם לקריטריונים למתן מלגה פרטנית והמלגה השנתית של הקרן.
 • חברים שהיו זכאים לקבלת מלגה מהקרן בשנים קודמות ועדיין לא הגישו בקשה לקבלת מלגה, יוכלו לעשות זאת גם בשנת 2017, בהתאם לקריטריונים שהיו נהוגים באותן שנים. תשלום מלגה רטואקטיבית ינתן בגין השתלמויות שהסתיימו משנת 2015.
 • הענקת מלגות פרטניות יהיה בכפוף להחלטות מועצת הקרן ולתקציב השתלמויות השנתי שאושר על ידה.
 • המפורט לעיל הינו עיקרי הקריטריונים, כאשר הנוסח המלא נמצא במשרדי הקרן ומתעדכן מעת לעת עפ"י החלטות מועצת הקרן.

אופן הגשת הבקשה

  בתום ההשתלמות פונה העמית לקרן באמצעות טופס "בקשת השתתפות בשכר לימוד להשתלמות פרטנית" בצירוף המסמכים הרלוונטיים המפורטים בטופס.
  המלגה תועבר ישירות לחשבונות הבנק של העמיתים באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי).

חזרה